Daily Archives: September 21, 2017

Spot the Language September 23, 2017

Here is a good one. What language is this? I probably ought to give you a huge clue and point out that this is the Romanization orthography of the language and the vast majority of the time, this language is not written with this Roman orthography.

Shànliáng, wēnróu, dúlì, lèguān, rèqíng, làngmàn, zhōngchéng. Shòuguò liánghǎo jiàoyù, xǐhuān tànsuǒ wèizhī shìjiè. Xǐhuān zìrán de dōngxī. Xǐhuān yīnyuè, yuèdú, xǐhuān pēngrèn měishí, xǐhuān lǚxíng, rè’ài jiātíng, jùyǒu chuántǒng de jiàzhíguān, zérèn xīn. Yǒu fēngfù de rénshēng yuèlì hé jiāndìng de xìnyǎng, wéirén zhōnghòu, kuānróng. Lái dào měiguó jiāngjìn 2 nián, yǐ huòdé lǜkǎ. Zài zhōngguó cóngshì jiàoyù gōngzuò 25 nián, jiàoshòu zhōngguó wénxué. Yǒuyī nánhái, dàxué bìyè, zài zhōngguó gōngzuò.

5 Comments

Filed under Linguistics, Spot the Language